depth

depth
[depθ] n խորություն, խորք. the depth of a river/well գետի/ջրհորի խորությունը. depth of knowledge գիտելիքի խորություն. a study in depth խո ր ուսումնասիրություն. in the depth of night/ winter խոր գիշերին/ձմռանը. get/go out of one’s depth ոտքի տակի հողը կորցնել. I’m quite out of my depth in physics ֆիզիկայից բա ցարձակապես ոչինչ չեմ հասկանում. the depths խորություն. the depths of the ocean օվկիանոսի խո րությունը. the depth of the forest անտառի խորքերը. in the depth of the country երկրի խորքում/հեռավոր անկյունում. in the depth of despair խոր հուսահատության մեջ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • depth — [ depθ ] noun *** ▸ 1 distance through something ▸ 2 hidden qualities/ideas ▸ 3 information/importance ▸ 4 bright quality of color ▸ 5 not looking flat ▸ 6 when sound is low ▸ 7 deepest parts of ocean ▸ + PHRASES 1. ) count or uncount the… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • depth — W3S3 [depθ] n [Date: 1300 1400; Origin: deep] 1.) [C usually singular, U] a) the distance from the top surface of something such as a river or hole to the bottom of it →↑deep ▪ a sea with an average depth of 35 metres to/at a depth of sth ▪ The… …   Dictionary of contemporary English

 • Depth — (s[e^]pth), n. [From {Deep}; akin to D. diepte, Icel. d[=y]pt, d[=y]p[eth], Goth. diupi[thorn]a.] 1. The quality of being deep; deepness; perpendicular measurement downward from the surface, or horizontal measurement backward from the front; as,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Depth — Depth(s) may refer to: Depth (ring theory), an important invariant of rings and modules in commutative and homological algebra Depth in a well, the measurement between two points in an oil well Color depth (or number of bits or bit depth ) in… …   Wikipedia

 • depth — [depth] n. [ME depthe < dep: see DEEP & TH1] 1. a) the distance from the top downward, from the surface inward, or from front to back b) perspective, as in a painting 2. the quality or condition of being deep; deepness; specif …   English World dictionary

 • depth — depth; depth·ing; depth·less; depth·om·e·ter; …   English syllables

 • depth — ► NOUN 1) the distance from the top down, from the surface inwards, or from front to back. 2) complexity and profundity of thought: the book has unexpected depth. 3) comprehensiveness of study or detail. 4) creditable intensity of emotion. 5)… …   English terms dictionary

 • depth — [n1] distance down or across base, bottom, declination, deepness, draft, drop, expanse, extent, fathomage, intensity, lower register, lowness, measure, measurement, pit, pitch, profoundness, profundity, remoteness, sounding; concepts 737,790 Ant …   New thesaurus

 • depth — index caliber (mental capacity), sense (intelligence) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • depth — late 14c., apparently formed in M.E. on model of length, breadth; from O.E. deop deep (see DEEP (Cf. deep)) + TH (Cf. th). Replaced older deopnes deepness. Though the English word is relatively recent, the formation is in P.Gmc., *deupitho , and… …   Etymology dictionary

 • depth — noun 1 distance from top to bottom or from back to front; deep part of sth ADJECTIVE ▪ considerable, great ▪ species that live at considerable depth ▪ They go down to great depths below the surface. ▪ maximum …   Collocations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”